Galiti a kalit

29.11.2019 22:42

Jak začít bádat ve slovech.

 

Každý jsme jiný, máme jiné přednosti a jiné slabiny. Jiné způsoby vnímání a jiné schopnosti porozumět informacím. Proto si každý, kdo se chce sám dovědět něco víc o významu slov, najde svoji cestu a svůj přístup.

 

Ukáži zde některé možnosti, jak na to. Jen na chvíli zapomeňte na učebnicové znalosti.

Předem upozorňuji, že jsou to moje osobní prožitky se slovy, které se mi zpětně potvrzují v různých odborných knihách, které ke mně „náhodně“ připutují.

 

V jednom videu hovořím o posunu hlásek z G na K, galiti kaliti, a tím posunu významu slov. Staročeské slovo galiti má význam veselit, bujaře se bavit. V současnosti jej v podobném smyslu nahradilo slovo kalit. Procítíte-li si obě hlásky, zjistíte, že první je silová, zřetelně čitelná, druhá zkalená, zamžená až matoucí.

 

Proto vnímám, že galiti má mnohem větší sílu než kalit.

Půjdeme dál.

Rozdělíme slova: gal-i-ti a kal-i-ti

Gal znamená keltsky dub, proto Galové byl lid dubových hájů. Dub je solitér, proudí z něj do okolí vele-síla, má tvrdé dřevo a dožívá se vysokého věku, pokud mu to člověk umožní. Díky věku si strom i mnoho pamatuje nejen ze svého života, ale shromažďuje informace, zkušenosti a prožitky i od ostatních stromů. Děje se to podzemním „internetem“ = podhoubím, nebo-li mycéliem.

Kal – znamená to, co v tomto slově významově máme i dnes – kal, bláto, špína.

Dále máme společnou slabiku al. Al je plnost. Slova a jejich významy máme roztroušené v mnoha různých jazycích a je to občas přímo detektivní pátrání. V angličtině se al uchovala jako -all- v psané a [o:l] ve zvukové podobě. To znamená, že slabika al je plněna předchozím – tudíž buď silou slabiky ga, nebo blátem slabiky ka.

Zbývá nám i a ti. I je vedení, tok, proud toho, co předcházelo a ti pevnost, tvrdost uzavírající děj vložený do předcházející části slova. Dnes už se koncové „i“ v běžném jazyku přestalo používat a zůstalo jen tvrdé t.

Číst slovo můžeme i směrem opačným, odzadu.

Tady je zajímavé zejména otočení slabik gal lag a kal lak. U slabiky lag to bylo jednoduché, nalezneme ji opět v angličtině ve významu prodleva. Pro slabiku lak si vystačíme s domácím významem - lak jako lakovat, což je měnit povrch, skrývat, či zakrývat jej něčím jiným.

 

Z výše uvedeného plyne, že slovo galiti nese vele-sílu. Její použití je třeba si rozmyslet – to je ta prodleva ve zpětném čtení – a používat ji uváženě. Ve slově kaliti je nejen blátíčko, do něhož nás toto slovo vede, ale i kamufláž – lak – jak to zamaskovat.

 

A to lze v jejich rozboru pokračovat i dalšími způsoby, ale pro dnešek to stačí.

 

Až se půjdete veselit, půjdete galit či kalit :)

 

Jen zde ještě nakonec uvedu, že výměnou první hlásky, nám vzniknou další slova, nad nimiž podle výše popsané možnosti můžete v rozborech pokračovat sami:

valiti, baliti, haliti, …