Jazyk

16.09.2020 20:51

 

 Jazyk -řeč

Jazyk nikoli orgán, ale jazyk, řeč.

Je mnoho desítek, stovek jazyků na Zemi.

 

Dosud jsem se zabývala slovem, silou slova. Jaká je ale síla jazyka?

 

Jazyk buď rozděluje, nebo spojuje. Hodnotí, soupeří, staví v protiklad – buď a nebo, či staví paralelně, spojuje, spolupracuje – jak i tak.

 

Jazyk utváří myšlení, změna myšlení přetváří jazyk.

 

Jaký byl náš původní jazyk?

Jaký byl náš původní jazyk před Národním obrozením?

Proč byly odmítnuty snahy F. L. Čelakovského a K. J. Erbena o znovuobrození českého jazyka podle venkovské mluvy – řeči předávané ústní tradicí z pokolení na pokolení (a tudíž bližší původnímu)?

Patřil český jazyk před obrozením mezi skupinu jazyků jak i tak, nebo buď a nebo?

 

Mnoho otázek bez odpovědí.

 

Jazyk určuje povahu mluvčích, určuje směřování národa.

Je-li národu upraven a změněn jazyk, je tím změněno směřování národa.

Stejně jako vlak, jež je ze směru své cesty vychýlen výhybkou na trať jinou, aniž by si toho cestující všimli.

 

Podobně lze vnímat obraz bukvy „C“ a bukvy „P“. Můžeme je postavit do souznění, propojení - jak pracuji, tak i odpočívám, propojení je v přirozené potřebě lidské (a nejen lidské) - po aktivitě odpočívat; či do protikladu – buď pracuji a směřuji k cíli, nebo odpočívám.

 

Postavením do protikladu vyznívá odpočinek jako přepych, protože je nutné stále podávat výkon, pracovat (současná společnost), což ale vede ke kolapsu a vyhoření.

Postavené do souznění vypovídá o nutnosti odpočinku po činorodém díle, aby se vše usadilo, posunulo, propojilo a obnovila síla, jíž se aktivitou pozbývá.

 

Z výše sděleného vyplývá, že skladba věty i jazyka a vzájemné vztahy slov ve větách ovlivňují postoj mluvčího.

Postoj jak i tak vede k porozumění, pochopení, přijetí více možností, pohledů, řešení bez kritiky, hodnocení, odsuzování, posuzování, vydělování, vyčleňování. Připouští a přijímá, že vše je možné, vše jsou jen různé pohledy, zkušenosti, prožitky vedoucí člověka k jeho cíli.

Postoj buď a nebo vede zcela opačným směrem. Kritizuje, hodnotí, posuzuje a odsuzuje, vyděluje i vyčleňuje, kastuje. Zaujímá jasný a vyhranění názor na cokoli. „Kdo není s námi, je proti nám.“

 

Jazyk rozděluje nebo spojuje.

 

Jak cítíte současný český jazyk, více jako jazyk jak i tak nebo spíše buď a nebo?

 

Dnes jsem načrtla několik otázek a krátké povídání by mělo provokovat k přemýšlení. K přemýšlení nad naším jazykem. Vyvstávají otázky další.

 

Jaký je náš jazyk?

Jak jeho mluvčí formuje?

Kam nás náš současný jazyk směřuje?

Je to jen dorozumívací prostředek, nebo je jeho role ještě širší, či dokonce utvářející?

 

Cělis barzá