Morálka, mravnost, respekt, sebevědomí

14.04.2020 17:52

 

S tématy minulými souvisí další slova: morálka, respekt, sebevědomí

 

Morálka

- morálka je slovo složené: mor-álka nebo mor-ál-ka

- mor = smrt, ál – plnost, ka – skrytí předchozího ka skrývá plné vedení ke smrti skrz to, co skrývá; většinou zásady chování proti přirozenosti, které jsou podávány salámovou metodou (aneb Overtonovým oknem)

- mor = smrt, álka = válka někdy se tvořila slova tak, že se vzal začátek jednoho a konec druhého slova a spojila se, většinou to bylo zkracování pro rychlejší vyslovování, stejně se to děje i dnes; v případě tohoto slova vidím prvotně vyvolání války v člověku samém, aniž by na vědomé rovině postřehl, přijal kony (proti přirozenosti) a v něm samém se to pere, důsledkem války vyvolané uvnitř jsou války a boje venku

- morán - hřbitov

 

Mravnost

- mravnost - mara-va-nost je slovo, jež se používalo před slovem morálka

- vzniklo ze slova нравъ [nravo]posunem n na m ve staroslovanštine zvyk, obyčej, způsob života, slušnost; náraw – přirozenost, povaha; asi už význam otočený

- nárav lze rozdělit na ná-raw i nár-aw – pozpátku waran – dnes největší žijící skupina ještěrů; název by měl pocházet z arabštiny (v níž je uchováno mnoho praslovanských slov), přesný překlad je mi skryt, neb používám pouze google překladač, ale může mít spojení s významem válka (anglicky war, původně praslovansky var – síla) nebo svět (anglicky world), kdy arabština má podle překladače osm různých výrazů

- v lidové řeči se dochoval význam narów či nórow jako zlozvyk, svéhlavost, umíněnost, tvrdošíjnost, zkaženost, jankovitost (nejen u koní)

- je možné, že se slovo vrátilo do naší řeči z praslovanštiny oklikou přes němčinu, v níž narr znamená šílenec, blázen, šašek, temný člověk

- ровъ [rovo] hrob, příkop (v cyrilici – bukvici je bukva s názvem Ižica, která sjednocuje zvuky – i, v, n, u – je možné, že původní slovo bylo do různých jazypřejato z praslovanštiny a čteno různě, tedy rono i rovo, podle hlásek, jimiž určitý národ disponoval)

- praslovanština má slovo ron-ár a ron-ája – potápěč a potápět protože se původní praslovanština ve slabičné formě zapisovala směrem opačným než dnes, tedy zprava doleva, mohlo dojít při dávných přepisech k mýlkám a slova jsou dnes uchována v opačném znění domnívám se, že základ slova ron podlehl témuž, nor (o – a – nar)

- od ron jsou odvozená slova jako sau-ron – ještěří bytost, či ron-we – démon mající pod sebou legie nižších démonů toužících po podstatě LuČi (duši) zemřelých

- od nor jsou slova jako nora (díra v zemi), nořit potápět; n-or = n navi, temnota, mrak + or síla

 

Z obojího vyplývá, že morálka vede přímo, mravnost kulišácky, skrytě, ale ke stejnému cíli . Smrti, zániku LuČi. Je zde názorně vidět i zmíněná salámová metoda, jak se slova postupně zaměňují jedno za druhé a další, čímž způsobují známý úkaz žáby v postupně se ohřívající vodě. Co myslíte, je lidstvo ještě ochotno a vůbec schopno v minimálním potřebném počtu poznat stávající situaci?

 

Respekt

- slovo, jež jsem dlouho používala mylně

- respekt podle výkladu slovníku cizích slov: vážnost, úcta, bázeň, ohled, strach

- re opakování

- spekt význam v jiných jazycích:

latinsky spectō cílit, směřovat, hledět; spectra obraz

anglicky spec [spek] spekulace

- „spekt“ máme i v dalších dnes používaných slovech:

aspekt – a-spekt hledisko, stanovisko, zřetel, úhel pohledu; a počátek

despektpohrdání, opovržení; de – ničící, uzemňující předpona

inspekcekontrola, dohled, dozor; in – v, dovnitř, pohled zevnitř, t posun na c (nebo opačně u jiných slov)

konspektstručné, zhuštěné vyjádření obsahu díla; kon - smrt – zhuštění zabíjí

prospektinformační leták, nebo široká ulice; pro – souhlas s následujícím, jsem pro, ve prospěch

prospektor – průzkumník, hledač; pro – souhlas, or – síla, síla slova

retrospekcepohled zpět do minulosti, ohlížení se; retro – zpět; re – opakování, tro – taro-tara z praslovanského tárajá vleče, bere, tahá uvíznutí v pasti minulosti

perspektivapohled do budoucnosti, do dálky, vyhlídky, postoje; per – přes, po, v, za (časově); i-va – ochrana, štít toku, pohledu, vidění

spektrumškála, paleta, stupnice rozdělení četnosti jevu v závislosti na měřitelné hodnotě; rumoddělení od umu = roz-umu – rozdělení umu, rum - v sumerštině ur mysl, muru – písečná bouře (může být obrazný přenesený význam), mu jméno čím se rozděluje a jde do detailů, tím spíše se ztrácí nadhled a nastává oddělenost

spekulacepromyšlené jednání k dosažení zisku, rozumová úvaha, přemýšlení; ul – shromáždění (v tomto případě informací); ace – cílem je zakrytí (informací)

 

Respekt je podle mého názoru opakováním stejného pohledu z nějaké příčiny – vážnost, úcta, bázeň strach, ohled … což má za důsledek zastavení vývoje a posunu, stagnaci, pomalou smrt.

 

 

Sebevědomí

- sebevědomí je další z celé škály slov, které jsem používala mylně

- sebe-věd-o-mí – sebe si uvědomuji, jsem si sám sebe vědom, vím sám o sobě, tzn. vím, kdo jsem, mám vědění o sobě samém

- sebe-vědění zaměněno za sebe-vědomí

- vědění – vím o dění,

- vědomídom - domi dominantní vím o dominanci sebevědomí – vím o své dominanci

- dóm jako chrám – potřeba připojení k chovné stanici

- latinsky: DOM – Deus Optimus Maximus – bůh nejlepší největší (asi Anu - Marduk)

- modus – hranice, míra, mez, způsob; z toho odvozená současná slova modulující – modelující společnost: móda, módní, moderní, model, modelka, modelína ...

- domina – paní, vládkyně

- dominus – pán, vládce

- domō – zkrotit, podmanit, podrobit

- domōs – dům, domov

- z toho již bylo vpraveno do staroslověnštiny slovo домови [domovi] – domov – do do nitra něčeho, movi – pohyb, mo – mor – smrt, vi – wijá = život (umírání zaživa)

- můj táta říkával: “trochu pohybu do toho umírání“ :)

- od toho odvozené: domovina, domobrana, domorodec

 

- ve staroslovanštině se řekl dům, domov - челѧдь [čeljadě], kdy namísto znaku ѧ Jenъ se psal znak Jarj, který chybí ve znacích cyrilice použitelných pro psaní; čel – čelo – vědění, schopnosti, Jarj – rod a jeho zření, dь – tok dění; domnívám se, že už i toto slovo je náhradou za starší; mnoho lidí cítí touhu po „domově“, aniž by dokázali vyjádřit své pocity - proč ta touha; přestože někteří z nich zde na Zemi prožívají spokojené i šťastné životy

 

- v praslovanštině bylo slovo ěrě – věřit, věřit sobě znamená vědět o sobě

 

Možná zatím rozbory vyznívají negativně, ale chystám malý slovníček slov, co možná nejstarších, který bude následovat po vydání knížky Projít peklem. Díky těmto novým slovům se otevře skryté, mine paměť (zanikne pomatení, poblouznění) a lidé se stanou sami sebou. Je třeba vydržet a jít dál.