Pravý Otčenáš aneb co nám opět církev zatajila

04.04.2012 22:15

Pravý Ježíšův Aramejský Otčenáš

 

Kralická Bible:

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Překlad:

Ty, jenž zrozuješ, Otče – Matko Kosmu, soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku …

Dechu všech světů, slyšíme Tě dýchat – dovnitř a ven – v tichu.

 

Kralická Bible:

Posvěť se jméno Tvé.

Překlad:

Pomoz nám v jediném svatém dechu pociťovat jenom Tebe – to vytvoří svatyni v nitru celistvosti. To světlo my všichni hledáme jinde, a to nás od nás samých odvádí, ale Jméno vždy žije uvnitř.

 

Aramejský OtčenášKralická Bible:

Přijď království Tvé.

Překlad:

Svou vládu jednoty stvoř teď … Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků … Ať Tvé rady řídí naše životy a očistí naše úmysly pro spolu-tvoření. Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.

 

Kralická Bible:

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Překlad:

Jak nacházíme Tvou lásku ve své, tak nebe s přírodou ať zplodí nové stvoření. Tvá jediná touha pak s naší působí jak ve všem světle, tak i ve všech formách.

 

Kralická Bible:

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.

Překlad:

Dopřej nám náš denní chléb a vhled pro potřebu, o níž se hlásí rostoucí život … Vytvoř v nás, pro nás to, co je jen možné: osviť každý lidský krok k Domovu.

 

Kralická Bible:

A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.

Překlad:

Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních … Odpusť naši skrývanou minulost i utajené hanby, jakož i my neustále odpouštíme, co jiní skrývají. Ulehči nám tíhu utajených dluhů, jakož i my zbavujeme druhé povinnosti je splácet.

 

Kralická Bible:

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od všeho zlého.

Překlad:

Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje … Nedej, aby do nás vstoupilo zapomnění a pokoušela nás falešná zdání. Zlom moc naší nezralosti, vnitřní stagnaci, která brání dobrému ovoci.

 

Kralická Bible:

Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věků. Amen.

Překlad:

V pravdě – síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy: Amen … Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. Vpravdě – díla těchto výroků nechť jsou půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy. Amen … Od Tebe pocházejí králové a královny korunovaní – principy vlády, kosmické „Já mohu“. Amen … Z Tebe ten plamen budící úžas, ta sláva rození, vracející světlo a zvuk do kosmu zpět. Amen.

 

 

 

V původním jazyce (aramejštině) si jej můžete poslechnout zde:

https://cejnymat.webnode.cz/aramejsky-otcenas/,

tato stránka je zároveň zdrojem překladu.