RA-M-CHA

25.03.2012 12:00

V posledním svém článku „Klaníme se cizímu Bohu“ jsem vysvětlovala mnoho termínů. Ale nevysvětlila jsem jeden, ten hlavní a podstatný.

Co si představíme pod slovem „Bůh“.

 

 Ve slovanském pojetí všechny Světy celého Kosmu pochází z prvopočátečního zdroje RA-M-CHA. Ten stvořil Přírodní Počátek a Lidský Počátek. Přírodní Počátek  zahrnuje Zem, Vodu, Oheň a Vzduch, za kruhem, který tvořil Vzduch jsou Nebesa = Svarga a Lidský Počátek zahrnuje Zdravé Tělo, Světlou Duši a Silného Ducha.

 

Přírodní počátek tvořily světy JAVI, NAVI A PRAVI. Svět JAVI je světem lidí a živých bytostí, je to fyzický svět, v němž žijeme, svět NAVI je světem astrálních bytostí, který dělíme na temnou Nav (v níž žijí bytosti temna) a světlou NAV, jinak SLAV (která je světem Předků – světlý astrál a mentální svět) a svět PRAVI, což je svět Bohů, kteří byli zrozeni jako Ochráncové světů.  Za světem PRAVI je SVĚDOMÍ, to je společné světlé vědomí Bohů a lidí.

 

RA-M-CHA

 

Z prvopočátečního zdroje RA-M-CHA vychází tok světlonosných jisker (Atma nebo-li Duch), které vydávají záření rozlévající se po všech Vyšších světech. Tyto světlonosné jiskry se postupně materializují, dokud se nestanou živou formou (JÁ – ŽIVATMA) pronikající do všech koutů Vesmíru. Aby Duch mohl ve světě JAVI projít mnoha životními situacemi a nasbírat zkušenosti, které jednou odevzdá zpět prvopočátečnímu zdroji RA-M-CHA, potřebuje duši, která je „řídící jednotkou“ – nese a předává informaci fyzickému tělu. Naši předkové věděli, že vše je jen energie. Aby tato energie držela pospolu, potřebuje informaci; tuto informaci zprostředkovává právě duše. Proto má duši i kámen, strom nebo voda. Ale mají i ŽIVATMU, která začíná svůj vývoj od nejjednodušších forem.

 

Naši Předkové znali mnohem více. Věděli, že fyzické tělo je mnohostrukturální energetický systém, který se skládá - cituji www.vedy.sk:

  • Dvojrozmerného Rozumu (systém učenia a poznávania);
  • Trojrozmerné telo (žijúce vo štvrtom rozmere – čase);
  • Šestnásťrozmerný Um (systém materializovania a tvorivosti);
  • Mnohorozmerná Duša;
  • Bezrozmerný (mimorozmerný) Duch;
  • Svedomie (spoločné vedomie s Bohmi a Predkami), t.j. vonkajšie Svetlo prenikajúce dovnútra a osvetľujúce tie alebo oné okamihy Života človeka, jeho štruktúry.

 

Co tedy znamená slovo „BŮH“?

Prvopočáteční zdroj RA-M-CHA,

z něhož se rodí ostatní Světlí Bohové, což jsou bytosti na vyšší energetické úrovni.

Světlonosná jiskra (Atma – Duch) přichází z vlastní vůle na Zem-Midgard jako do školy, aby postoupila evoluční vývoj, učila se a sbírala zkušenosti z materiálního světa. Je to naše pravé JÁ, ve slovanském pojetí ŽIVATMA. Toto JÁ je nehmotné a potřebuje hmotného zprostředkovatele, skrz kterého by mohlo sbírat zkušenosti v hmotném světě.

 

Až získá JÁ (ŽIVATMA – ATMA - DUCH) všechny potřebné zkušenosti z fyzických vtělení, postoupí do vyšších Světů, kde bude pokračovat ve svém vývoji a stoupat až k RA-M-CHA. ŽIVATMA, která má nejvíce zkušeností ze všech ŽIVATEM v těle, se nazývá ŽIVA.  

Z toho vyplývá, že naše pravé JÁ neumírá, je to prajiskra prvopočátečního zdroje. Když se toto JÁ vyvine, splývá s RA-M-CHA, kterému odevzdává nabyté zkušenosti, ale zároveň se stává v RA-M-CHA samostatnou tvořící bytostí. Proto se Vesmír stále rozpíná.

Všichni procházíme vývojovými cykly. Ať jsou to slunce, planety, bytosti, buňky ... Všichni se rodí a umírají, nebo vznikají a zanikají po dokončení naplánovaného stupně vývoje. Jenom prajiskra zůstává a přechází z jednoho vývojového stádia do dalšího. 

Takže Bůh – prvopočáteční zdroj - RA-M-CHA je ve všech bytostech, zvířatech, rostlinách, nerostech, je to jejich pravé JÁ, část Boha. Ale zároveň všichni žijeme v Bohu RA-M-CHA.

Z toho vyplývá, že když ubližuji druhým, ubližuji sobě, protože my jsme BŮH a Jednota.

 

Zdroj: www.vedy.sk

kniha: SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY – Potvrdenie knihy Svetla (Veleslav, Dobrohnev, Svetozár) Slovanské ponímanie sveta (Darijar, Jarosvet, Mlava)