Rozhovory na Svobodném vysílači

14.12.2020 17:22

2021 - 11 - 30 https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-11-30-v-oveckova_kam-se-podela-nase-narodni-hrdost/

2021 - 11 - 22 https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-11-22-v-oveckova_jsme-si-predky-i-potomky/

2021 - 10 - 04 https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-10-04-v-oveckova_bohaty-narod-narod-vedomych/

2021 - 09 - 20 https://www.youtube.com/watch?v=Ba8Ihq_QXFQ&t=6217s

2021 - 05 - 17 https://www.youtube.com/watch?v=O4D3kUjcu7Y&t=304s

2021 - 04 - 12  https://www.youtube.com/watch?v=_zUYVMLvtz4

2020 - 12 - 13  https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-12-13-s-verou-oveckovou-o-knize-projit-peklem/