Svastiky 3. část

21.07.2014 18:29

Остинец - Вестник - Ostiněc - VěstnikОстинец - Вестник - Ostiněc - Věstnik

Nebeský Ochranný symbol. V lidovém všedním a každodenním životě ho nenazývali jinak než Věstnik. Tento Obereg byl ochranným nejen pro lidi Velké Rasy, ale i pro domácí zvířata, ptáky a nástroje.

 

 

 

Посолонь - PosoloňПосолонь - Posoloň

Symbol zacházejícího, to je odcházejícího na odpočinek Jarily – Slunce. Symbol dovršení Tvůrčí Práce pro blaho Rodu i Velké Rasy, Symbol Duchovní Odolnosti člověka a Pokoje Matky Přírody.

 

 

 

Радинец - RadiněcРадинец - Radiněc

Ochranný Nebeský Symbol. Zobrazoval se na postýlkách a kolíbkách, v kterých spaly novorozené děti. Předpokládá se, že Radinec dá malým dětem Radost a klid, a také chrání před uhranutím a přízraky.

 

 

 

Расич - RasičРасич - Rasič

Symbol mohutnosti a Jednoty Velké Rasy. Vepsaný do mnohoúhelníka Znak Inglie má ne jednu, ale čtyři barvy, podle barvy očí Rodů Rasy: Stříbrnou podle da´Árijců, Zelenou podle x´Árijců, Modrou (Nebeskou) u Svatorusů a Ohnivou u Rassénů.

 

 

 

Ратиборец - RatiborecРатиборец - Ratiborec

Ohnivý symbol vojenské Udatnosti, Statečnosti a odvahy. Obvykle se zobrazoval na vojenském brnění, zbraních, a také na Válečných Vlajkách, Praporech a Zástavách Knížecích Družin. Věřilo se, že oslepuje oči nepřátel.

 

 

 

Родимич - RodimičРодимич - Rodimič

Symbol Vesmírné Síly Roda – Původce, zachovávající ve Vesmíru v počáteční formě Kon Kontinuity Poznání Moudrosti Roda, od Stáří k Mládí, od Předků k Potomkům. Symbol – Obereg, který spolehlivě udržuje Rodovou paměť.

 

 

 

Родовик - RodovikРодовик - Rodovik

Symbolizuje Světlou Sílu Roda – Původce, pomáhající národům Velké Rasy, mající trvalou podporu Starodávných Mnohomoudrých Předků lidem, kteří pracují pro blaho svého Rodu a tvoří pro budoucí generace.

 

 

 

Рубежник - RuběžnikРубежник - Ruběžnik

Symbolizuje Vesmírnou Linii, rozdělující Pozemský život ve Světě Javi a posmrtný život ve Vyšších Světech. V bytě se Ruběžnik zobrazuje na vstupu. Dále na bránách do Chrámů i Svatyň ukazujíc, že tato vrata jsou hranicí.

 

 

 

Рыжик - RyžikРыжик - Ryžik

Nebeský symbol čistého Světla od našeho Slunce, Jarily – Slunce. Symbol Pozemské úrodnosti i dobrého a bohaté sklizně úrody obilí. Tento symbol byl nanášen na zemědělská náčiní a nástroje. Ryžik se zobrazuje na vstupech do stodol, chlévů, budov …

 

 

Рысич - RysičРысич - Rysič

Starobylá Oberegová Rodová symbolika. Daná symbolika se původně zobrazovala na stěnách Chrámů i Svatyň, na oltářních kamenech vedle obětníků. Později začali Rysič zobrazovat na všech stěnách, protože se má za to, že není lepšího Oberegu před temnými silami.

 

 

Садхана - SadchanaСадхана - Sadchana

Solární Kultovní znak symbolizující touhu po úspěchu, dokonalosti, dosažení vytyčeného cíle. Tímto symbolem Starověrci označovali systém dávných Obřadů, díky kterým se dosahovalo komunikace s Bohy.

 

 


Свадебник -SvadebnikСвадебник -Svadebnik

Mocný Rodinný Obereg symbolizující spojení dvou Rodů. Sloučení dvou Živelných Svastičných Systémů (těla, Duše, Ducha i Svědomí) do nového Jediného Životního Systému, kde Mužské (Ohnivé) se začalo spojovat s Ženským (Vodním).

 

 

 

Свадха - SvadchaСвадха - Svadcha

Nebeský Ohnivý Symbol, který se zobrazuje na stěnách kamenného obětníku, v němž hoří neuhasitelný Živý Oheň na počest všech Nebeských Bohů. Svadcha se zdá být klíčem, který otvírá Nebeská Vrata, aby Bohové mohli přijmout dary jim přinesené.

 

 

 

Сваор - SvaorСваор - Svaor

Symbolizuje nikdy nekončící stálý Nebeský Vzestup, jmenovitě – Svaga a Věčný Koloběh Životních Sil Vesmíru. Předpokládá se, že jestli je Svaor zobrazen na předmětech domácí potřeby, tak v domě bude vždy dostatek a štěstí.

 

 

 

Сваор-Солнцеврат - Svaor - SolncevratСваор-Солнцеврат - Svaor - Solncevrat

Symbolizuje neustálý Vzestup Jarily – Slunce po Nebesích. Pro člověka používání tohoto symbolu označovalo: Čistotu Úmyslů i Činů, Blaho a Světlo Duchovního Osvícení.

 

 

 

Сварга - SvargaСварга - Svarga

Symbol Nebeské Pouti, a také symbol Duchovního Vzestupu přes mnohé harmonické Světy Duchovní Dokonalosti, přes mnohorozměrné Prostory a Reálnosti, které se nachází na Zlaté Pouti, v konečném bodě putování Duše. 

 

 

 

Сварожич - SvarožičСварожич - Svarožič

Symbol Nebeské Síly Boha Svaroga, schraňující v neporušeném stavu všechny mnohoobrazné formy Života ve Vesmíru. Symbol ochraňující různé existující Rozumné formy života od Duševní a Duchovní degradace, a také od úplného náhlého zničení Rasy.

 

 

 

Свастика - SvastikaСвастика - Svastika

Symbol věčného koloběhu Vesmíru – symbolizuje Vyšší Nebeský Kon, kterému je vše existující podřízeno. Tento Ohnivý znak lidé používali jako Obereg, který chránil existující Kon a Pořádek. Od neměnnosti závisel celý život.

 

 

 

Свати - SvatiСвати - Svati

Nebeská symbolika předávající vnější obraz struktury našeho Rodného Hvězdného Systému Svati, nazývaný také Perunova Pouť nebo Nebeský Irij. Červená tečka ve spodní části jednoho z rukávů Hvězdného Systému Svati symbolizuje naše Jarilo – Slunce.

 

 

Сватка - SvatkaСватка - Svatka

Ochranná symbolika, která se nanáší na Sváteční pokrývky a Ručníky. Sváteční pokrývky se dávají na obřadní stoly, na něž se přináší Dary k Obřadu pro osvícení. Ručníky se Svatkou obvazují Obřadní Stromy a Kummiry.